Proizvornja špinata u plasteniku tokom zime

špinat

Proizvodnja špinata u zaštićenom prostoru najčešće se obavlja u zimskom periodu. Tako da, špinat dolazi na drugo mjesto u plodoredu ili kao predkultura za proljetnu proizvodnju. Poslije obavljenih svih agrotehničkim mjera, oranje, tanjiranje, frezanje, vrši se ravnanje površine i sjetva špinata.

Ravnanje površine je veoma važno prilikom sadnje špinata. Ravna površina omogućava sjetvu na istoj dubini koja se kasnije ogleda u ujednačenom nicanju biljaka. Ujednačeno nicanje i porast biljaka omogućava ravnomjernu primjenu zaštite, prihrane i osigurava jednak prinos biljaka. Isto tako, na ravnoj površini bolje se stvara i održava zaštitni filc poslije primjene herbicida.

Sjetva špinata se može izvoditi na više načina: ručnim nasijavanjem, sadnja pomoću ručnih sijačica ili sadnjom pomoćnu pneumatskih (modernih) sijačica. Sjetvu u plasteniku najbolje je uraditi sa ručnom sijačicom. Razlog ovog načina sadnje je taj što omogućavu međurednu obradu kod poljoprivrednih proizvođača koji ne primjenjuju zaštitu protiv korova poslije sijanja. Sadnja ručnom sijačicom se izvodi u redove, a razmak između redova zavisi od načina uzgoja i hibrida. Međuredni razmak se kreće od 10 do 25 centimetara, dok redi razmak zavisi od krupnoće sjemena i konstrukcije ručne sijačice. Ručna sijačica je konstruisana na principu slobodnog pada sjemena tako da nije u mogućnosi da precizno rasporedi sjeme. Bitno je prilikom sadnje održavati isti međuredni razmak da bi se poboljšala cirkulacija vazduha i aeracija zemljišta. Dubina sadnje je od 2 do 3 centimetra. Ovdje je vrlo bitno, već napomenuto, ravnanje zemljišta. Na ravnoj površini imamo ujednačenu dubinu sijanja, a poslije i nicanje biljaka. Poslije završene sjetve vrši se navodnjavanje sa manjom normom npr. 8-12 litara po metru kvadratnom. Poslije navodnjavanja dolazi do dodatnog ravnanja i slijeganja zemljišta i stvara se površina gdje je učinkovitost herbicida maksimalna. Isto tako, razlog manje norme je taj što se sjeme nalazi plitko u zemljištu.

Poslije prvog navodnjavanja vrši se primjena herbicida na bazi s-metolaklor koji radi na principu zaustavljanja klijanja uskolisnih i manjeg broja širokolisnih jednogodišnjih korova. Plan zaštite zavisi od samih uslova u plasteniku i odabranog hibrida. Preporučuje se odabir otpornih hibrida kako bi se zaštita svela na minimum. Potrebno je praćenje stanja biljaka i po potrebi preventivno tretiranje. Iako se radi o zimskoj proizvodnji povrća provjetravanje plastenika je obavezno. Provjetravanjem se reguliše vlažnost vazduha koja je u kombinaciji sa povišenom temperaturom stvara idealne uslove za razvoj bolesti.

Korišćenjem lutrasila period proizvodnje možemo skratiti za 7 do 10 dana. Preporuka je da lutrasil postavljamo na nosače čime se stvara vazdušni prostor koji moženo brže zagrijati ili rashladiti u zavisnisti od potrebe.

Izvor: pssrs.net

PROČITAJTE: 

Tajne SPANAĆA: Zdrav je, ali krije jednu ZAMKU koju moramo da znamo

Jesenja sjetva spanaća

SPANAĆ: Pročitajte koje su prednosti ovog zelenog povrća!

Preporuka za vas