Četvrtak, 20 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaAgro vijestiKo se po zakonu može baviti poljoprivrednim savjetodavstvom u FBiH?

Ko se po zakonu može baviti poljoprivrednim savjetodavstvom u FBiH?

UKLJUČITE SE U NAŠU VIBER ZAJEDNICU

Nekad je bilo dovoljno biti poljoprivredni tehničar (SSS), a danas su i u FBiH donijeti zakoni koji definišu sva pravila vezana za savjetodavce u poljoprivredi.

Svjedoci smo da je popularno da svi danas znaju sve. Tako se i u agronomiji javljaju individualaci, koji, radom određeno vrijeme na svojoj parceli ili slučajno odabrati, nekog savjetuju, pomisle kako oni mogu biti kompetentni savjetodavci. Ova pojava je jako česta i dosta je takvih ugrozilo nekolicine poljoprivrednih proizvodnji poljoprivrednicima u našoj državi. Nekad je bilo dovoljno biti poljoprivredni tehničar (SSS), a danas su i u FBiH donijeti zakoni koji definišu sva pravila vezana za savjetodavce u poljoprivredi.

Veliki troškovi studiranja

Da bi pojedinac završio/la bilo koji fakultet, potrebna su značajna finansijska sredstva. Roditelji prije upisa svoje djece na fakultet moraju dobro iskalkulirati sve i vidjeti koje si to svoje standardne prohtjeve moraju uskratiti i na čemu uštedjeti kako bi djeci omogućili visoko obrazovanje. Navodi se kako su troškovi studiranja u FBiH za četiri godine studija i ciklusa studiranja 20.000-30.000 KM računajući stanarine, knjige, školarine, troškove putovanja i sve ostalo. To je jako ozbiljna cifra i nijedan roditelj ne bi tek tako dozvolio da se neko s ulice ravna s njegovom djecom u poslu za koji je potrebno zvanje za koje su oni obezbijedili finansijska sredstva tokom njihovog studiranja.

Zakonske regulative u FBiH

Ovo pitanje dugo nije došlo na red u Federaciji Bosne i Hercegovine, a onda je napokon objavljeno u Službenim novinama 28.08.2013. godine pod brojem 66/13. Time je napokon i zakonski regulisano savjetovanje u poljoprivredi na području ovog BiH entiteta pod nazivom “Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama”.

Ovim zakonom definisani su i opisani pojmovi: javna savjetodavna služba, privatna savjetodavna služba, poljoprivredna savjetodavna djelatnost, poljoprivredni savjetodavac, certifikat, dozvola za rad i šta se podrazumijeva pod pojmom poljoprivrednika.

Srednjoročna strategija pružanja savjetodavnih usluga

Savjetodavna djelatnost u Federaciji BiH provodi se na osnovu srednjoročne strategije pružanja savjetodavnih usluga, dugoročnom i godišnjem programu rada i drugim strateškim programima. Federalno ministarstvo u suradnji sa kantonalnim ministarstvima utvrđuje i priprema osnovne elemente za izradnju Strategije.

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva imenuje komisiju za izradu Strategije, nakon čega se Strategija stavlja u javnu stručnu raspravu i dostavlja na razmatranje Vladi Federacije BiH. Strategiju usvaja Parlament Federacije na period od sedam godina.

Širina pojma savjetodavne djelatnosti

U ovom zakonu je pojašnjeno i šta to podrazumijeva savjetodavna djelatnost kako bi agronomi bili sigurni da ono što rade, privatno i u sklopu javnih i privatnih sektora uposlenja, je u pojmu savjetodavne djelatnosti te bi to značilo da se mora još dodatno nadograditi i steći certifikat kako bi obavljao taj posao. Savjetodavna djelatnost podrazumijeva: davanje stručnih savjeta i prikaz novih tehnologija i tehnika proizvodnje, osposobljavanje poljoprivrednika da upravlja poljoprivrednim gazdinstvom, učestvovanje u izradi različitih poslovih i investicijskih planova, informisanje poljoprivrednika o programima novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, davanje preporuke o vremenu i načinu zaštite usjeva, učestvovanje u prikupljanju tržišnih informacija, pomoć o osnivanju i radu udruženja, pružanju stručne pomoći u razvoju ruralnih područja, učestvovanje u provedi projekata, stručno usavršavanje poljoprivrednika za uspostavu sistema poljoprivredne proizvodnje u skladu sa standardima u EU, oglašavanje u medijima, učestvovanje u izradi pokusa u poljoprivredi, pomoć pri organiziranju manifestacija i sajmova i ostalo za što poljoprivrednici pokažu interes.

Savjetodavne službe su predviđene na federalnom, kantonalnom i općinskim/gradskim nivoima. Ovdje govorimo o javnim savjetodavnim službama, a pored njih definisane su i privatne savjetodavne službe.

Zakoni koji regulišu savjetodavnu djelatnost u FBiH

Za osnivanje privatne savjetodavne službe potrebno je pomno proučiti sljedeće zakone i pravilnike:

 1. Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama (“Službene novine FBiH” 66/13),
 2. Pravilnik o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (“Službene novine FBiH” 38/15),
 3. Pravilnik o metodama savjetodavnog rada (“Službene novine FBiH” 44/14),
 4. Pravilnik o načinu i postupku izdavanja licence, upisu i vođenju podataka u reigstru poljoprivrednih savjetodavnih službi (“Službene novine FBiH” 38/15).

Postupak obuke, certificiranja i upis u registar savjetodavaca

Ove postupke obavljaju institucije i zavodi na području Federacije BiH kojima to dozvoli Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Detaljni propisi za ove postupke objašnjeni su u “Pravilniku o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (Službene novine FBiH br.33/15)”.

Fizičko lice koje na teritoriji Federacije obavlja savjetodavne usluge mora posjedovati certifikat o položenom stručnom ispitu za određenu oblast savjetodavne djelatnosti, mora biti upisano u Registar savjetodavaca u FMPVŠ i pohađati godišnju obuku za svaku tekuću godinu, nakon godine u kojoj je upisano u Registar savjetodavaca.

Obuka, polaganje ispita, izdavanje certifikata i godišnja obuka se organizuju za sljedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

 • ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
 • voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
 • vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
 • stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
 • ruralni razvoj.

Uslovi za pohađanje obuke za savjetodavca

Fizičko lice koje podnosi zahtjev za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita za poljoprivrednog savjetodavca mora ispunjavati sljedeće uslove, i imati:

 1. Stečeno zvanje diplomiranog inžinjera agronomije VSS – VII. stepen stručne spreme, ili visoko obrazovanje I ciklusa koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS  bodova, ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet biotehničkih nauka, oblast poljoprivrede,
 2. Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti agronomije nakon stjecanja zvanja iz navedene fakultetske diplome.

Visinu naknade, datume polaganje, obavijest o uspješnoj kandidaturi te naziv ustanove koja će sprovesti obuku i certificiranje potencijalni kandidati će saznati putem javnih glasila.

Obuka kandidata i stručni ispit

Obuku kandidata organizuje i provodi stručna ustanova po oblastima poljoprivrednog savjetodavstva prema Programu teoretske i praktične obuke za certificiranje, koji donosi Federalno ministarstvo u suradnji sa stručnim i naučno-obrazovnim institucijama u Federaciji. Obuku mogu vršiti lica sa zvanjem doktora nauka.

Kandidat koji pristupi 80% od ukupnog programa obuke, stječe pravo da pristupi polaganju stručnog ispita iz određene oblasti savjetodavne djelatnosti.

Za polaganje stručnog ispita, stručna ustanova za svaku oblast imenuje komisiju koja sačinjava tri člana. Članovi komisije, također, mogu biti lica sa zvanjem doktora nauka. Kandidat je uspješno položio stručni ispit ako je ostvario najmanje 60% od ukupnog broja bodova. Za kandidate koji ne polože stručni ispit, stručna ustanova dužna je organizovati ponovno polaganje stručnog ispita u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata.

Izdavanje certifikata za kompetentne savjetodavce u FBiH

Kandidatima koji su položili stručni ispit nakon obuke sa stručnog poljoprivrednog savjetodavca, stručna ustanova u roku od 15 dana polaganja,izdaje certifikat o položenom stručnom ispitu za savjetodavca koji sadrži sljedeće podatke:

 1. naziv stručne ustanove,
 2. zakonska odredba na osnovu koje se izdaje certifikat,
 3. ime, prezime, zvanje vlasnika certifikata,
 4. oblast poljoprivrednog savjetodavstva,
 5. broj, datum i mjesto izdavanja certifikata,
 6. pečat i potpis ovlaštenog lica.

Fizičko lice kojem je izdat certifikat dužno je u roku od 3 mjeseca od dana izdavanja certifikata Federalnom ministarstvu podnijeti zahtjev za upis u Registar savjetodavaca na obrascu broj 3 koji se nalazi u prilogu navedenog Pravilnika koji definiše ove radnje.

Upis u registar savjetodavaca

Kandidat treba uz zahtjev priložiti i certifikat te dokaz o uplati federalne takse koja je definisana u ranije spomenutom Pravilniku. Zahtjev se dostavlja na adresu Federalnog ministarstva.

Poljoprivredni savjetodavac upisan u registar savjetodavaca stiče pravo da obavlja poslove savjetodavca u oblasti savjetodavne djelatnosti za koju posjeduje certifikat, i dužan je o promjeni podataka na osnovu kojih je izvršen upis i izdano rješenje o upisu u Registar savjetodavaca izvijestiti Federalno ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Federalno ministarstvo uspostavlja i vodi registar savjetodavaca elektronskim putem. Upis u registar savjetodavaca, kao i unos dokumenata i drugih spisa u zbirku dokumenata, vrši osoba koju za to odredi federalni ministar. Registar savjetodavaca sadrži sljedeće podatke: registarski broj i datum upisa u registar, broj i datum rješenja o upisu u registar, ime, prezime i zvanje savjetodavca, broj i datum izdavanja certifikata, oblast poljoprivrednog savjetodavca i naziv ustanova koje je izdala certifikat, itd.

Godišnja obuka savjetodavaca u FBiH

Godišnja obuka predstavlja organizovani oblik teoretskog i stručno-praktičnog osposobljavanjapoljoprivrednih savjetodavaca u poljoprivrednom sektoru za oblasti savjetodavne djelatnosti.

Godišnju obuku za poljoprivrednog savjetodavca provodi stručna ustanova prema programu obavezne godišnje obuke, za svaku od oblasti koji donosi Federalno ministarstvo u suradnji sa stručnim i naučnoobrazovnim institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Poljoprivredni savjetodavac u tekućoj godini dužan je pohađati najmanje 80% obuke iz oblasti savjetodavne djelatnosti za koju posjeduje certifikat. Nakon pohađanja obuke, izdaje cecertifikat od strane ovlaštene ustanove koja je izršila obuku za oblast savjetodavstva. Poljoprivredni savjetodavac nakon toga dužan je dostaviti potvrdu o pohađanju obuke u tekućoj godini Federalnom ministarstvu do 31. januara naredne godine radi ažuriranja Registra savjetodavaca. U slučaju izuzetosti zbog bolesti ili službenog puta, savjetodavac ima pravo da jednu godinu izostane s godišnje obuke o čemu je dužan (s dokazom) obavijestiti pravovremeno Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Izvor: Agroklub

POVEZANI ČLANCI

NAJNOVIJE VIJESTI